Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://printsalon.pl prowadzony jest przez PrintSalon SP. Z O.O., ul. Lwowska 6/113, 35-301 Rzeszów (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Stanisława Trembeckiego 11B/04, 35-234 Rzeszów), NIP 5170394130, REGON: 381226447, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, w pełni opłaconym, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598679, telefon: +48 889 418 419, adres poczty elektronicznej: printsalon.pl@gmail.com.

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego PrintSalon.pl dostępnego pod adresem internetowym https://printsalon.pl.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://printsalon.pl, będący przedmiotem własności firmy PrintSalon SP. Z O.O., ul. Lwowska 6/113, 35-301 Rzeszów (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Stanisława Trembeckiego 11B/04, 35-234 Rzeszów), NIP 5170394130, REGON: 381226447, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, w pełni opłaconym, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598679, telefon: +48 889 418 419, adres poczty elektronicznej: printsalon.pl@gmail.com.
 • Platforma – strona internetowa pod adresem https://printsalon.pl, pod której adresem działa Sklep Internetowy.
 • Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie Internetowym.
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Login – unikalna nazwa Użytkownika.
 • Konto – miejsce na Platformie prowadzone dla Użytkownika przez PrintSalon.pl pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o jego Zamówieniach.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sklepem Internetowym.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności.
 • Asortyment – wszelkie Towary dostępne w Kreatorze i Platformie PrintSalon.pl dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Sklepu Internetowego.
 • Towar – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.
 • Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy m.in. wykonywanie nadruków na Towarach
 • Kreator – aplikacja umożliwiająca umieszczenie grafiki na Towarach.
 • Newsletter – elektroniczna Usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach i Uslugaсh w Sklepie Internetowym.
 • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną.

2.2. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym Zamówienie, a Sklepem Internetowym.

2.3. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy. W szczególności:

 • warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 • procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

2.4. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy https://printsalon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2.6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

3. OFERTA I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Platforma umożliwia korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sklep Internetowy oraz korzystanie z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach Platformy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

3.2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3.3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.4. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 

3.5. Sklep Internetowy ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.6. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostanie Klient poinformowany przez obsługę Sklepu Internetowego, w związku z czym może Klient wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

 

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Przystąpienie do korzystania z Platformy także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

4.2. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

4.3. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w Asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.4. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie Internetowym po uprzedniej Rejestracji na Platformie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny dostępny na Platformie.

4.5. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w Formularzu Rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym oraz w Formularzu Zamówienia bez rejestracji. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4.6. Klient wraz z utworzeniem Konta lub złożeniem Zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Sklep Internetowy. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

4.7. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie.

4.8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu Zamówienia;
 • jednostkowej oraz ceny łącznej zamawianych Towarów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności.

4.9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep Internetowy w formie wiadomości e-mail.

4.10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.9.

 

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA,SPOSOBY PŁATNOŚCI IDOSTAWA

5.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru.

5.2. Sklep Internetowy poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru i/lub miejsca odbioru Zamówienia.

5.3. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.

5.4. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

 • szybka płatność Imoje;
 • szybka płatność PayPal;
 • płatność kartą kredytową;
 • płatność tradycyjnym przelewem bankowym;
 • płatność za pobraniem.

5.5. Zapłata następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sklepu Internetowego. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem Zamówienia. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony Towar winna nastąpić przedstawicielowi Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5.6. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer Zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

5.7. Realizacja Zamówienia trwa od 1 dnia do maksymalnie 5 dni roboczych (przy czym zazwyczaj są to 2 dni robocze).

5.8. Termin przygotowania Zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy 1 a 3 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka Towaru. Przed przypadającymi Świętami oraz innymi ważnymi dniami, przed którymi zwiększa się ilość Zamówień, wysyłka Towaru może nastąpić nawet do 5 dni roboczych, jednak zazwyczaj Towar jest wysyłany w przeciągu jednego dnia roboczego.

5.9. Wysyłka Zamówienia następuje niezwłocznie po jego wyprodukowaniu i skompletowaniu. Nie ma możliwości odroczenia terminu wysyłki lub jej wstrzymania.

5.10. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

 • kurier DPD;
 • paczkomaty InPost;
 • odbiór osobisty (Rzeszów). Na odebranie paczki od momentu otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem gotowości do odbioru jest 14 dni roboczych. Po upływie tego okresu czasu Towar jest niszczony i nie ma możliwości zwrotu kosztów;
 • Poczta Polska.

5.11. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego Towaru i wyszczególniane w trakcie składania Zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji na adres e-mail https://printsalon.pl. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5.12. W przypadku nieodebrania Zamówienia dostarczonego przez firmę kurierską, paczkomat InPost lub Pocztę Polską klient zobowiązany jest do ponownej zapłaty za wysyłkę w wysokości podwójnej wartości pierwotnej kwoty wysyłki wynikającej z obciążenia Sklepu Internetowego opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby.

5.13. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

 

6. PROMOCJE I KUPONY RABATOWE

6.1. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6.2. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy).

6.3. Po wpisaniu kodu na stronie Koszyka przy składaniu Zamówienia klient otrzymuje procentową zniżkę opisaną na kuponie.

6.4. Kupon rabatowy może być łączony z innymi rabatami w Sklepie Internetowym.

 

 

7. NEWSLETTER

7.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep Internetowy w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

7.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie.

 

 

8. REKLAMACJE

8.1. Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem , z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych Towarów.

8.3. W przypadku Klientów będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Towaru) z umową.

8.4. Reklamację można wnieść:

a) w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;

b) w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru Towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru Towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

8.5. Reklamacje należy kierować drogą e-mailową pod adres printsalon.pl@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: PrintSalon SP. Z O.O., ul. Stanisława Trembeckiego 11B/04, 35-234 Rzeszów wraz z podaniem numeru Zamówienia i powodów ją uzasadniających. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania wadliwego Towaru na adres określony w niniejszym punkcie Regulaminu. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia Towarów na adres Sklepu Internetowego oraz koszty dostarczenia Towarów wolnych od wad (w razie wymiany Towaru) ponosi Sklep Internetowy.

8.6. Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep Internetowy niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:

a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:

 • żądania usunięcia wady;
 • wymiany wadliwych Towarów na wolne od wad;
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana Towaru może następować na Towar innego rozmiaru lub koloru, natomiast nie może opiewać o inny rodzaj Towaru.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

8.8. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

9. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Towaru Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: printsalon.pl@gmail.com lub też pisemnie na adres: PrintSalon SP. Z O.O., ul. Stanisława Trembeckiego 11B/04, 35-234 Rzeszów.

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

 • daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru);
 • daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: PrintSalon SP. Z O.O., ul. Stanisława Trembeckiego 11B/04, 35-234 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9.4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

9.5. Sklep Internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9.6. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania (noszenia, prania itp.), a także powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego Konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sklep Internetowy o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

9.8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sklepu Internetowemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepu Internetowemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

9.10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie Usług, jeżeli Sklep Internetowy wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Internetowy utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w przypadku Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia Towarów z własnym nadrukiem (w tym zaprojektowanych w Kreatorze) oraz Towarów spersonalizowanych (tj. wyprodukowanych pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.).

9.11. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

 

 

10. TOWARY

10.1. Gotowy Towar (produkt z naniesionym nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego prezentowanego na stronach Sklepu Internetowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty Towarów prezentowanych na Platformie są tylko poglądowe i Sklep Internetowy nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Sklep Internetowy dochowa należytej staranności, by gotowe Towary możliwie najwierniej odwzorowywały Towary poglądowe.

10.2. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków, a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.

10.3. Klient ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony Towar.

 

 

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1. Klient poprzez zamieszczenie na Platformie PrintSalon.pl projektów graficznych, słownych lub słowno-graficznych, oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił na Platformie lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub wzory graficzne, słowne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na Platformie stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

b) wzory graficzne, słowne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na Platformie nie naruszają praw osób trzecich.

11.2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego PrintSalon.pl, którego właścicielem jest PrintSalon SP. Z O.O., ul. Lwowska 6/113, 35-301 Rzeszów, NIP 5170394130, REGON: 381226447, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, w pełni opłaconym, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598679, telefon: +48 889 418 419, adres poczty elektronicznej: printsalon.pl@gmail.com.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wysyłania wiadomości reklamowych poprzez e-mail tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.

12.3. Klient składając Zamówienie lub dokonując rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane przez wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszego Regulaminu. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu Internetowego.

12.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5. Sklep Internetowy podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Sklepu Internetowego PrintSalon.pl pod względem technicznym.

12.6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. O zamiarze zmiany Regulaminu Sklep Internetowy zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego Regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego i usunąć Konto.

12.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

12.8. Aktualne brzmienie Regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu Internetowego.